Kursy, szkolenia, warsztaty

2020 02   Terapia dzieci a terapia dorosłych z zaburzeniami mowy

2020 02   Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym

2019 10    Stymulacja traktu ustno-twarzowego

2019 07    Szkoła Letnia : Zaburzenia mowy i zachowania. Diagnoza i terapia.

2019 06    Physical Therapy in Breathing PTB

2019 03    Konferencja " Karmienie małego dziecka-wieloaspektowość w terapii. Podejście interdyscyplinarne"

2018 09    Diagnostyka logopedyczna,neurologopedyczna i neuropsychologiczna dla celów terapii

2018 07    Jąkanie. Giełkot. Mutyzm.

2018 06    Szkoła karmienia. Warsztaty logoedyczne.

2018 06    Analiza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania.

 • 2018 05    Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • 2018 04    Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • 2018 04    Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • 2018 03    Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych
 • 2017 11     Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.II wg dr Svetlany Masgutowej
 • 2017 10    Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders
 • 2017 10    Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I wg dr Svetlany Masgutowej
 • 2017 05    Konferencja „Dzieci przedwcześnie urodzone-szanse rozwoju. Diagnoza i terapia wcześniaków”
 • 2017 03    Jąkanie wczesnodziecięce. Diagnoza i terapia
 • 2017 02    Responsywność w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • 2016 10    Terapia jąkania u dzieci w wieku szkolnym
 • 2016 09    Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej ( SI )
 • 2016 04    „Masaż logopedyczny”
 • 2016 04    „Autyzm czy upośledzenie umysłowe. Diagnoza różnicowa i terapia”
 • 2016 03    „Mowa i komunikacja dzieci z autyzmem”
 • 2016 02    Logorytmika -metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”
 • 2015 09    Kurs instruktorski Masaż Shantali – instruktor Masażu Shantali
 • 2015 03    Konferencja „Wczesna interwencja logopedyczna Terapia, wspomaganie, wsparcie-trzy drogi jeden cel”
 • 2014 11    Konferencja „Usprawnianie widzenia u dzieci z dysfunkcją wzroku w zaburzeniach neurologicznych”
 • 2014 10    Konferencja „Dziecko i dorosły w obliczu zaburzeń mowy, języka, komunikacji i czynności prymarnych
 • 2014 10    „Terapia ręki”
 • 2014 10    Konferencja „Wczesne wspomaganie rozwoju-szansą dziecka”
 • 2014 09    ”Terapia logopedyczna osób po laryngektomii całkowitej”
 • 2014 05    „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”
 • 2014 03    „Teatr procesu jako metoda pracy nad poprawą komunikacji”
 • 2014 03    Sympozjum Logopedyczne „Komunikacja w zaburzeniach neurologicznych”
 • 2012 09    „Ośrodkowe Zaburzenia Słuchu (C) APD- jedną z przyczyn trudności w uczeniu się”
 • 2012 03    IV Konferencja „Zaburzenia mowy i komunikacji u dzieci z wadami słuchu i opóźnionym rozwojem mowy”
 • 2011 09    „Program rozwoju kompetencji u dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się”
 • 2011 01    Neuropsychologiczna ocena zaburzeń funkcji językowych -systemy klasyfikacyjne, metody diagnostyczne, interwencje terapeutyczne
 • 2011 05    „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju systemu językowego”
 • 2010 11    Konferencja „Głos w sprawie głosu”
 • 2010 05    „Wczesna interwencja w zaburzeniach rozwoju”
 • 2010 03    „Podstawy emisji głosu dla logopedów”
 • 2009 12    Kurs diagnozy i terapii afazji (24 godziny)
 • 2009 05    Dziecko z rozszczepem podniebienia, diagnoza i terapia zaburzeń mowy
 • 2009 02    Kurs Efektywna metoda nauki czytania i pisania
 • 2004         Warsztaty w zakresie kompleksowej terapii jąkania
 • 2003 06    Kurs języka migowego III stopień
 • 2002 10    Kurs Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona I i II stopień
 • 2002 05    Kurs języka migowego II stopień
 • 2002 04    Kurs w zakresie podstaw Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherborne
 • 1999 12    Kurs języka migowego I stopień
 • 1999         Kurs wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej