Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gabinet Specjalistyczny Monika Pawelska- Smak , adres siedziby: ul. Sybiraków 8,

85-796 Bydgoszcz, adres e-mail: logom5@wp.pl, numer tel: 502 435 055, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Gospodarczej, numer NIP: 554-252-29-15, numer REGON: 365509880.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz prawo sprzeciwu co do przetwarzania danych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu:

Zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem- przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane prze czas potrzebny na wykaz prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów w przepisach archiwizacji 5 lat,

Wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych- przez czas niezbędny do realizacji niezbędnych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia obowiązków podatkowych,

Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych- przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6. Ust. 1. Lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27. 04. 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz art.6 ust.1 lit. C RODO w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora ustawowych obowiązków.

Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6. Ust 1 lit f RODO, tj. Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzeń roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.

Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będzie biuro rachunkowe.

Administrator nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli państw trzecich.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:

Na podstawie prawnie uzasadnionych interesów- wówczas mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

Na potrzeby marketingu bezpośredniego, wówczas mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jak również profilowaniu.