DIAGNOZA I TERAPIA 

  • jąkania
  • giełkotu
  • opóźnionego rozwoju mowy
  • wad wymowy ( dyslalia )
  • zaburzeń mowy i komunikacji
  • dysleksji , trudności w czytaniu
  • zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym 
  • mutyzmu

 DIAGNOZA :

wywiad

obserwacja

"próbki zachowania i mowy" (rejestracja wypowiedzi w warunkach domowych)

analiza próbek mowy

badania w oparciu o znormalizowane i wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne