Jak wygląda pierwsza wizyta?

Podczas Twojej pierwszej wizyty zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad oraz obserwacja, na podstawie której przedstawiony zostanie problem i ustalony plan działania-plan terapii. Najczęściej już na pierwszej wizycie przedstawione zostaną konkretne wskazówki i jeśli to możliwe pierwsze ćwiczenia, które rodzic od razu wdraża w domu.

 • Jeśli wizyta dotyczy osoby dorosłej zostaje przeprowadzona rozmowa, diagnoza i przedstawienie problemu, po czym ustalany zostaje plan działania i od razu wdrożone ćwiczenia. 
 • Jeśli konsultacja dotyczy dziecka to pierwsza wizyta polega na rozmowie z rodzicami, obserwacji  dziecka i nawiązaniu z nim kontaktu. Idealnie, kiedy na wizytę przybywa dwoje opiekunów. 
 • Jeśli wizyta dotyczy noworodka lub niemowlaka wówczas zostaje przeprowadzony wywiad z rodzicami i badanie dziecka. Rodzice wychodzą z konkretnymi wskazówkami i zaleceniami. Najczęściej jest tak, że jedna konsultacja spełnia oczekiwania rodziców i nie ma potrzeby umawiania kolejnej. Oczywiście jeśli sytuacja związana z maleństwem wymaga dłuższego wsparcia umawiamy się na kolejne konsultacje. 

Jak wygląda diagnoza logopedyczna?

Diagnoza jest procesem, który pozwala na określenie aktualnego stanu rozwoju językowego i komunikacyjnego osoby badanej. Dzięki temu można zdiagnozować problemy z mową i językiem, a także określić ich przyczyny i stopień zaawansowania. Diagnoza jest niezbędna, aby móc wyznaczyć cel terapii logopedycznej oraz określić jej zakres i formę. Jest to ważny krok w procesie terapeutycznym, który pozwala na zaprojektowanie efektywnej i skutecznej terapii.

Pełna diagnoza obejmuje:

 • Wywiad (pierwsza wizyta) – szczegółowy wywiad przeprowadzony z rodzicami, a dokładnie dotyczący okresu przed porodem, przebiegu samej ciąży, okresu po urodzeniu. Następnie zbieram informacje na temat rozwoju mowy – informacje dotyczące głużenia, gaworzenia, pierwszych słów, zdań itd., rozwoju ruchowego, poznawczego, przebytych chorób w okresie wczesnego dzieciństwa, okresu rozszerzania diety oraz opieki innych specjalistów (jeśli są). W przypadku noworodków i niemowląt interesuje mnie j.w. okres pre-, peri-, postlingwalny. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, pytam o historię związaną z problemem. W przypadku dzieci jąkających się, na pierwsze spotkanie zapraszam tylko rodziców w celu przeprowadzenia rozmowy dotyczącej problemu jąkania i zbieram „próbki mowy” od rodziców.
 • Obserwacja dziecka – najczęściej dotyczy małych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Wówczas zachęcam na przykład ojca do wspólnej zabawy z dzieckiem i dzięki temu mam możliwość obserwacji jak dziecko zachowuje się i komunikuje w sytuacji swobodnej zabawy z rodzicem, od czasu do czasu nawiązując z nim kontakt.
 • „Próbki zachowania i mowy” – krótkie nagrania zarejestrowane przez rodziców w warunkach domowych na telefonie lub przeznaczonej do tego kamerce
 • Analiza próbek mowy – dokładna analiza, czyli przepisanie w formie fonetycznej zarejestrowanej mowy, każdego dźwięku, sylaby, słowa, zdania. Jeśli rodzic potrzebuje informacji na temat poziomu kompetencji komunikacyjnej oraz językowej swojego dziecka w wieku od 3-8 lat, wykonuję konkretne badania w oparciu o znormalizowane i wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne (testy).
 • Przesiewowy test logopedyczny od 3 roku życia, w celu wychwycenia opóźnionego rozwoju mowy
 • Test słownika dziecka – składa się z 3 podtestów: tworzenie słów podrzędnych, nadrzędnych i definiowanie pojęć
 • Test sprawności językowej – służy do badania sprawności językowej u dzieci od4-8 r.ż. Stanowi wypadkową kompetencji lingwistycznej jak i komunikacyjnej. Pozwala ustalić aktualny poziom rozwoju językowego oraz wykryć opóźnienia lub dysharmonie tego rozwoju w różnych sferach. Test ten służy nie tylko do diagnozy, ale i do stymulacji i terapii.
 • Test rozumienia Lee – szybki test dla dzieci od 3 r.ż.
 • Kwestionariusze i skale do badań – np. kwestionariusz niepłynności i logofobii lub skala reakcji na niepłynność mówienia.

Test kompetencji komunikacyjnej TKK

W moim gabinecie przeprowadzam Test Kompetencji Komunikacyjnej (TKK), który pozwala na wszechstronną ocenę zdolności językowych i komunikacyjnych u dzieci i młodzieży. Dzięki TKK możemy dokładnie zdiagnozować ewentualne trudności i opracować indywidualny plan terapii, aby wspierać rozwój mowy i umiejętności społecznych. Zapewniam profesjonalną opiekę i troskę o każdego pacjenta, mając na uwadze ich unikalne potrzeby i cele terapeutyczne.

TKK może być stosowany w przypadku podejrzenia trudności językowych lub komunikacyjnych, jak również w przypadku podejrzeń dotyczących zaburzeń rozwoju, takich jak zaburzenia mowy, afazja, czy dysleksja. Test ten może pomóc w zrozumieniu indywidualnych potrzeb dziecka oraz w opracowaniu odpowiednich strategii terapeutycznych.

Więcej o teście kompetencji komunikacyjnej przeczytasz tutaj.

Indywidualna terapia logopedyczna

Oprócz wymienionych wyżej testów, mogę skorzystać także z innych narzędzi diagnostycznych, takich jak testy obrazkowe, testy słuchowe, testy mowy spontanicznej, testy percepcji wzrokowej i słuchowej.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji dokonuję oceny stanu rozwoju mowy i komunikacji pacjenta oraz ustalam plan terapii. Plan ten uwzględnia specyfikę problemu, stopień jego nasilenia oraz indywidualne potrzeby pacjenta.

Terapia logopedyczna może przybierać różne formy, w zależności od rodzaju problemu. W każdej formie terapii ważna jest regularność i konsekwencja, a także zaangażowanie pacjenta i jego rodziny. Terapeuta logopedyczny pracuje z pacjentem nad poprawą jego umiejętności językowych i komunikacyjnych oraz pomaga mu osiągać cele terapeutyczne.

logopeda podczas ćwiczeń